X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عبارت TOP در SQL

عبارت TOP

این عبارت برای مشخص کردن تعداد رکورد هایی که لازم است اطلاعات آنها باز گردانده شود مورد استفاده قرار میگیرد.                                                  
عبارت TOP  برای جداول بزرگ و با هزاران اطلاعات ذخیره شده در آنها مورد استفاده قرار میگیرد و شمار زیادی از رکوردهای اطلاعاتی را میتواند نمایش دهد .
نکته:عبارت TOP توسط همه سیستم های پایگاه داده ای  پشتیبانی نمیشود.

SQL Server Syntax

SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name

 

یا معادل عبارت  SELECT TOP  در SQL  را در MYSQL  و ORACLE

MySQL Syntax

SELECT column_name(s)
FROM table_name
LIMIT number

مثال:

SELECT * 
FROM Persons
LIMIT 5

Oracle Syntax

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number

مثال:

SELECT * 
FROM Persons
WHERE ROWNUM <=5

مثال های از عبارت TOP در SQL:

نام جدول PERSON

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger


حالا ما فقط دو رکورد اطلاعاتی اول جدول بالا را لازم داریم برای جدا کردن آنها از روش زیر بهره میبریم:

SELECT TOP 2 * FROM Persons

و نتیجه  به فرم زیر میباشد:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

مثال برای عبارت TOP PERECENT در SQL:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger


حالا میخواهیم 50% اطلاعات بالا را از جدول بیرون بکشیم، به همین دلیل از عبارت TOP  به فرم زیر بهره میگیریم.

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Persons

نتیجه به شکل زیر ظاهر میشود:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnesصفحه قبل| صفحه بعد