X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عملگر BETWEEN در SQL

این عملگر برای انتخاب مجموعه مقادیری بین دو مقدار معلوم به کار می رود دو مقدار که قابل شمارش باشد یا نوشته شود ویا قابل تاریخ گذاردن باشد(دو مقدار مورد آزمایش). ضمنا این عملگر در عبارت WHERE که قبلا راجع با آن توضیح دادیم به کار می رود.

دستور BETWEEN

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

مثالی از عملگر BETWEEN
جدول "PERSON"

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

حالا ما میخواهیم از جدول بالا افرادی را با نام خانوادگی بین "Hansen" و "Pettersen" انتخاب کنیم .
از عبارت دستوری زیر استفاده میکنیم.

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

نتیجه همانند جدول زیر خواهد بود

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes

نکته :

عملگر BETWEEN رفتار مختلفی بین پایگاه داده های مختلف دارد .
در برخی پایگاه داده ها افراد با نام خانوادگی 'Hansen'و'Pettersen' وارد جدول مورد نظرنخواهند شد زیرا عملگر BETWEEN فقط مقادیر بین دو نام بالا را در نظر میگیرد و دو مقدار اولیه و ابتدایی یعنی دو اسم مورد آزمایش را محاسبه نمی کند.
در برخی دیگر افراد با نام خانوادگی 'Hansen'و'Pettersen' وارد جدول مورد نظرخواهند شد زیرا عملگر BETWEENعلاوه بر مقادیر میانی دو نام مورد آزمایش را در نظر گرفته و وارد جدول نهایی می کند.
و در دیگر پایگاه داده ها افراد با نام خانوادگی 'Hansen' یعنی اسم اول مورد آزمایش وارد جدول شده و اسم دوم مورد آزمایش یعنی 'Pettersen' مانند مثال بالا وارد جدول نخواهد شد. زیرا عملگر BETWEEN فقط مقادیر میانی به علاوه مقدار اولیه مورد آزمایش را وارد جدول می کند.
بنا بر این :
هنگام استفاده از عملگر BETWEEN آن را آزمایش کنید و نحوه عملکرد آنرا بررسی کنید
مثال دوم :
برای نمایش افراد خارج از مقادیر مثال قبل یعنی دقیقا عکس مثال قبل از NOT BETWEEN استفاده میشود.

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

که نتیجه به شکل زیر خواهد بود

P_Id LastName FirstName Address City
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavangerصفحه قبل| صفحه بعد