X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - عملگر UNION

عملگر UNION در SQL دو یا چند عبارت SLELECT را با هم ترکیب میکند.
نکته اینکه هر عبارت SELECT داخل عملگر UNION باید حتما دارای تعداد یکسان ستون وستون ها نیز دارای اطلاعات یکسان و تعداد داده ها در هر ستون باید یکسان باشد
دستور UNION :

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2

مثال از UNION :
جدول "Employees_Norway":

E_ID E_Name
01 Hansen, Ola
02 Svendson, Tove
03 Svendson, Stephen
04 Pettersen, Kari

جدول "Employees_USA":

E_ID E_Name
01 Turner, Sally
02 Kent, Clark
03 Svendson, Stephen
04 Scott, Stephen


حالا ما میخواهیم اسامی تمام کارمندان در نوروژ و آمریکا را به صورت لیست در آوریم.
از عبارت SELECT به صورت زیر استفاده میکنیم.

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION
SELECT E_Name FROM Employees_USA

و نتیجه مانند جدول زیر میشود.

E_Name
Hansen, Ola
Svendson, Tove
Svendson, Stephen
Pettersen, Kari
Turner, Sally
Kent, Clark
Scott, Stephen

نکته :توجه کنید که این دستور نمیتواند تمام کارمندان را درنوروژ و آمریکا به صورت لیست در آورد همانطور که مشاهده میکنید ما در دو جدول بالا دو کارمند با نام های یکسان داریم اما هنگام لیست شدن فقط نام یکی از آنها نوشته شد این بدان معناست که عملگر UNION به صورت(DISTINCT) عمل میکند .(برای درک بهتر به قسمت DISTINCTدر بخش SQL مراجعه کنید)

حال برای رفع این مشکل باید از دستور زیر استفاده کنیم

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION ALL
SELECT E_Name FROM Employees_USA

در این صورت ما لیست افراد حتی با نام های یکسان را دارا میباشیم

E_Name
Hansen, Ola
Svendson, Tove
Svendson, Stephen
Pettersen, Kari
Turner, Sally
Kent, Clark
Svendson, Stephen
Scott, Stephenصفحه قبل| صفحه بعد