X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - عبارت SELECT INTO

عبارت SELECT INTO در SQL برای انتخاب اطلاعات یک جدول و وارد کردن این اطلاعات در جدول دیگر میباشد.
این عبارت برای داشتن یک کپی از اطلاعات به عنوان پشتیبان میباشد
دستور SELECT INTO :

SELECT *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

این عبارت تمامی اطلاعات را وارد جدول جدید میکند.


شاید لازم باشد فقط ستونی از اطلاعات را که میخواهیم وارد جدول جدید کنیم:

SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

مثال از SELECT INTO :
حالا ما میخواهیم یک کپی کامل از جدول PERSON را داشته باشیم .
از دستور زیر استفاده میکنیم :

SELECT *
INTO Persons_Backup
FROM Persons

همچنین با استفاده از عبارت IN میتوانیم اطلاعات را در پایگاه داده دیگری کپی میکنیم.

SELECT *
INTO Persons_Backup IN 'Backup.mdb'
FROM Persons

همچنین ما میتوانیم مقدار کمی از اطلاعات که میخواهیم را کپی کنیم.

SELECT LastName,FirstName
INTO Persons_Backup
FROM Persons

 

SELECT INTO با استفاده از عبارت WHERE:

با دستور زیر ما یک کپی از جدول PERSON آن هم فقط از افرادی که در شهر "Sandnes" زندگی میکنند را بدست می آوریم

SELECT LastName,Firstname
INTO Persons_Backup
FROM Persons
WHERE City='Sandnes'

 

SELECT INTO همراه با JOINED:

ما میتوانیم از دو جدول یا بیشتر هم کپی برداری کنیم
عبارت زیر یک جدول پشتیبان با نام "Persons_Order_Backup" میسازد و سپس اطلاعات را از جدول "Persons" و "Orders" داخل آن وارد میکند

SELECT Persons.LastName,Orders.OrderNo
INTO Persons_Order_Backup
FROM Persons
INNER JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id