X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - محدودیت DEFAULT

این محدودیت موجب میشود که یک مقدار به صورت پیشفرض در ستون مورد نظر قرار بگیرد و اگر برای آن ستون مقدار دیگری وارد نشود همان مقدار به صورت پیشفرض وارد جدول گردد

دستور ساخت  default  هنگام ساخت یک جدول به صورت زیر میباشد.

My SQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons
( P_Id int NOT NULL, LastName varchar(255) NOT NULL, FirstName varchar(255), Address varchar(255), City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes' )

همچنین این مقدار پیشفرض میتواند توسط توابع sql در نظر گرفته شود.

مثال

CREATE TABLE Orders
( O_Id int NOT NULL, OrderNo int NOT NULL, P_Id int, OrderDate date DEFAULT GETDATE() )

برای ایجاد default برای یک عنصر در جدولی که قبلا ساخته شده است با کمک alter از دستور زیر بهره میگیریم

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'SANDNES'

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'SANDNES'

و در اخر برای حذف یک default  از جدول به صورت زیر عمل میکنیم

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT