X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عبارت WHERE در SQL

عبارت WHERE فقط برای بیرون کشیدن رکورد های اطلاعاتی بر اساس معیاری مشخص استفاده میشود.


نحوه استفاده از عبارت WHERE در SQL

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name operator value

 

مثالی از عبارت WHERE

نام جدول person :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger


حالا میخواهیم که از جدول بالا آن دسته از اسامی افراد را که درشهر Sandnes زندگی می کنند رابیرون بکشیم برای اینکار از دستور زیر استفاده میکنیم:

SELECT * FROM Persons
WHERE City='Sandnes'

نتیجه به شکل زیر می باشد:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes


کوتیشن (‘ ‘)  اطراف فیلدهای متنی در SQL:

SQL  از کوتیشن یگانه (‘ ‘) اطراف پارامتر های متنی خود استفاده می کند (در برخی سیستم های پایگاه داده ای از کوتشن دوگانه (“ “) نیزمیتوان استفاده میکنند)
و باید گفت که برعکس فیلدهای متنی ، فیلدهای عددی (پارامتر های عددی) باید بدون استفاده از کوتیشن به کار برده شوند.

برای فیلدهای متنی اینگونه صحیح میباشد:

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove'

واستفاده نکردن از کوتیشن اشتباه است :

SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove

برای فیلدهای عددی اینگونه صحیح است:

SELECT * FROM Persons WHERE Year=1965

واستفاده از کوتیشن اشتباه است:

SELECT * FROM Persons WHERE Year='1965'

 

عملگرهای مجاز در عبارت WHERE:

Operator Description
= Equal
<> Not equal
> Greater than
< Less than
>= Greater than or equal
<= Less than or equal
BETWEEN Between an inclusive range
LIKE Search for a pattern
IN If you know the exact value you want to return for at least one of the columns

نکته : در برخی از ورژن های جدید SQL  میتوان به جای عملگر <> از =! استفاده کرد.


صفحه قبل| صفحه بعد