X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

فهرست آموزش sql مترجم علیرضا مسگریمعرفی SQL
دستور زبان - SQL Syntax
عبارت SELECT در SQL

عبارت DISTINCT در SQL

عبارت WHERE در SQL
عملگرهای AND و OR در SQL
واژه کلیدی ORDER BY
دستور INSERT INTO
9عبارت UPDATE در SQL

عبارت DELETE در SQL

عبارت TOP در SQL

عملگر LIKE در SQL

SQL WILDCARDS
عملگر IN در SQL
عملگر BETWEEN در SQL
SQL Alias
SQL - عبارت JOIN
SQL - عبارت INNER JOIN
SQL - عبارت LEFT JOIN
SQL - عبارت RIGHT JOIN
SQL - عبارت FULL JOIN
SQL - عملگر UNION
SQL - عبارت SELECT INTO
SQL - عبارت CREATE DATABASE
SQL - عبارت CREATE TABLE
SQL - عبارت Constraints
SQL - عبارت NOT NULL
SQL -دستور UNIQUE
SQL - محدودیت PRIMARY KEY
SQL - محدودیت FOREIGN KEY
SQL - محدودیت CHECK
SQL - محدودیت DEFAULT
SQL - ساختن INDEX
SQL - دستور drop
SQL - عبارت ALTER TABLE