X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

جلسه چهارم

برنامه ای که یک حرف را دریافت کند و اگر این حرف جز حروف بزرگ بود کلمه upper case ودر غیر این صورت کلمه lower case را چاپ کند.

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

void main()

{

        char input_char;

        cout<<"\nenter 1 character:";

        cin>>input_char;

if (input_char>='A' && input_char<='Z')

        cout<<"\nUpper case";

else if (input_char>='a' && input_char<='z')

        cout<<"\nLower case";

else

        cout<<"\nnot alphabet";

getch();

}

 

 

برنامه ای بنویسید که 2 عدد را دریافت کند و عدد بزرگتر را چاپ کند.

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

void main()

{

          int x,y;

          cout<<"\nenter 2 numbers:";

          cin>>x>>y;

          if (x>y)

                   cout<<"\n"<<x<<" is greater";

          else

cout<<"\n"<<y<<" is greater";

getch();

}

دستور switch case

شکل کلی این دستور:

switch(نام متغیر)

{

          case مقدار 1:

                   دستورات       

                   break;

 

case مقدار 2:

                   دستورات       

                   break;

….

default:

                   دستورات

}

در صورت برابر بودن مقدار متغیر با هر یک از مقادیر موجود در دستور switch، دستورات آن قسمت اجرا می شود. در صورت نبود break در انتهای دستورات مربوط به یک مقدار، دستورات مربوط به مقادیر دیگر هم اجرا میشود تا رسیدن به یک دستور break یا رسیدن به انتهای دستور switch.

دستور مربوط به بخش default در صورتی اجرا می شود که مقدار متغیر برابر با هیچ کدام یک از مقادیر موجود نباشد.

int x;

cout<<"\nenter 1 number:";

cin>>x;

switch(x)

{

          case 1:

                   cout<<"\nONE";

case 2:

cout<<"\nTWO";

case 3:

cout<<"\nTHREE";

default:

          cout<<"\ngreater than 3"

}

 

در مثال فوق اگر کاربر عدد 1 وارد کند onetwo…greather than 3 چاپ می شود. شکل درست کد فوق به صورت زیر است:

switch(x)

{

case 1:

                   cout<<"\nONE";

                    break;

case 2:

                   cout<<"\nTWO";

                   break;

case 3:

                   cout<<"\nTHREE";

                   break;

default:

                   cout<<"\ngreater than 3" ;

             break;

}

مثال:

char ch;

cin>>ch;

switch(ch)

{

         

case 'y':

case 'Y':

کدی که در اینجا نوشته می شود به ازای y بزرگ و کوچک اجرا می شود

}

مثال: دریافت 2 عدد و 1 کاراکتر از بین *و/و-و+ و انجام عملیات لازم به کمک switch case:

int m,n;

char ch;

cout<<"\n enter 2 number , select + or – or * or /:";

cin>>m>>n>>ch;

switch(ch)

{

case '+':

          cout<<"\n"<<m<<"+"<<n<<"="<<m+n;

          break;

case '-':

          cout<<"\n"<<m<<"-"<<n<<"="<<m-n;

          break;

case '*':

          cout<<"\n"<<m<<"*"<<n<<"="<<m*n;

          break;

case '/':

if (n!=0) //if (n)

          cout<<"\n"<<m<<"/"<<n<<"="<<(float)m/n;

          break;

default:

          cout<<"\n u must select + or – or * or /";

}

در دستور زیر m به صورت موقت به نوع float تبدیل می شود.(type casting)

(float)m/n;

 

 

 

مثال : منویی به شکل زیر ایجاد کنید و انتخاب کاربر را نمایش دهید.

1…………..input information

2…………..show list

3…………..show max avg

4…………..update info

5…………..exit

جواب:

 

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

{int x;

cout<<"\n                           in the name of god";

cout<<"\n";

cout<<"\n1..input information";

cout<<"\n2..show list";

cout<<"\n3..show max avg";

cout<<"\n4..update info ";

cout<<"\n5..exit        ";

cout<<"\nenter 1 number:";

cin>>x  ;

switch(x)

{

          case 1:

        cout<<"\n1..input information";

        break;

case 2:

                   cout<<"\n2..show list";

                   break;

case 3:

   cout<<"\n3..show max avg";

   break;

case 4 :

        cout<<"\n4..update info ";

        break;

case 5 :

        exit(0) ;

        break;

}

getch();

}

حلقــــــــــه ها

شکل کلی حلقه for:

for(مقداردهی اولیه به شمارنده و ...;شرط ادامه حلقه ;افزایش یا کاهش شمارنده)

                   دستور

یا

{دستورات}

مثال: کد زیر اعداد یک تا 9 را چاپ می کند.

int i;

for(i=1;i<10;i++)

          cout<<i;

مثال: اعداد فرد کمتر از 100 را چاپ می کند.

for(int k=1;k<100;k+=2)

          cout<<k<<"  ";

مثال: به ترتیب 10   1 و 9   2 تا 6     5 را چاپ می کند.

for(int i=10,j=1;j<i;i--,j++)

          cout<<"\n"<<i<<"           "<<j;

مثال: اعداد 10 تا صفر چاپ می شوند.

for(int i=10;i>=0;i--)       

          cout<<"\nI="<<i;

مثال: تا وقتی که کاربر عدد صفر وارد نکرده اعداد ورودی توسط کاربر جمع شده و درون sum قرار می گیرند.

int x=1,sum=0;

for(;x!=0;)

{

          cout<<"\nenter x:";

          cin>>x;

          sum+=x;

}

cout<<"\nSum="<<sum;

 

مثال: تا وقتی که مجموع اعداد ورودی کمتر از 50 است حلقه ادامه می یابد.

int x=1,sum=0;

for(;sum<50;)

{

          cout<<"\nenter x:";

          cin>>x;

          sum+=x;

}

cout<<"\nSum="<<sum;

 

مثال: حلقه تکرار بی نهایت

int x,s=0;

for(;;)

{

Cout<<"\nenter x:";

Cin>>x;

If (x==-1) break;//اگر ورودی منفی یک باشد حلقه به پایان برسد

S+=x;

}

Cout<<s;

مثال: یک عدد را دریافت می کند و اعداد کوچکتر مساوی آن عدد را با هم جمع کرده چاپ می کند.

int n,s=0;

cout<"\nenter 1 number:";

cin>>n;

for(int i=1;i<=n;i++)

          s+=i;

cout<<"\nSUM="<<s;

1+2+3+…+n=n(n+1)/2

 

مثال: در کد زیر اگر ورودی 5 باشد خروجی چیست؟ 120

int n,s=1;

cout<"\nenter 1 number:";

cin>>n;

for(int i=1;i<=n;i++)

          s*=i;

cout<<"\nSUM="<<s;

 

کد فوق n را دریافت و فاکتوریل آن عدد را می دهد.

 

·        دریافت یک عدد و چاپ اعداد کمتر یا مساوی با آن

int a;

Cout<<"enter 1 number:\n";

Cin>>a;

For(int i=1;i<=a;i++)

Cout<<i<<"  ";

·        دریافت 10 عدد و نمایش تعداد اعداد زوج و فرد

int n,number_odd=0,number_even=0;

   for(int i=1;i<=10;i++)

   {

   cout<<"\nenter number "<<i<<":";

   cin>>n;

   if(n%2==0)

       number_even++;

   else

       number_odd++;

        }

        cout<<"\n# of even="<<number_even;

        cout<<"\n# of odd="<<number_odd;

 

·        دریافت یک عدد و چاپ مقسوم علیه های آن عدد

مثلا 6 مقسوم علیه 30 می باشد چون 30%6 برابر با صفر است. اگر عدد 30 وارد شود باید اعداد 1,2,3,5,6,10,15,30 چاپ شوند.

int x;

cout<<"\nenter X:";

cin>>x;

for(int i=1;i<=x;i++)

     if(x%i==0)

              cout<<i<<"\n";

         

برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کرده و مشخص کند که آیا آن عدد کامل هست و یا خیر.

عدد کامل عددی است که مجموع مقسوم علیه هایش البته به جز خود عدد برابر با همان عدد باشد. مثلا عدد 28 کامل است زیر مجموع 1و2و4و7و14 برابر با 28 است ولی 10 کامل نیست چون 1+2+5 برابر با 10 نیست.

آیا 6 کامل است؟

1+2+3=6è 6 کامل است

 

 

دانلود فایل مثال ها

(*.cpp)