X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

جلسه پنجم

کد زیر چه عملی انجام می دهد؟

for (int i=1;i<=10;i++)

{

          for(int j=1;j<=10;j++)

                   cout<<i*j<<"    ";;

          cout<<"\n";

}

جواب: چاپ جدول ضرب

 

برنامه ای بنویسید که سینوس x را مطابق با فرمول زیر محاسبه کند. مقدار x و n توسط کاربر مشخص می شود.

Sin(x)=x-x3/3!+x5/5!-x7/7! +….xn/n!

 

float x,sum=0;

int n,k=1;

cout<<"\nenter x,n:";

cin>>x>>n;

for(int i=1; i<=n ;i+=2)

{

          double  tavan=1;

          long int fact=1;

x را به تعداد I بار در خودش ضرب کرده و عملا xi ایجاد می کند//

 

          for(int j=1;j<=i;j++)

                   tavan*=x;

for(int j=1;j<=i;j++)

                   fact*=j;

 

          sum+=k*tavan/fact;

k=-k;

}

cout<<"\nsin("<<x<<")="<<sum;

 

برنامه ای بنویسید که 5 نمره را به همراه واحد هر درس از کاربر دریافت کند و معدل او را بدهد.

13  2

12.5 2

19   1

9   3

10  2

   avg=(13*2+12.5*2+19*1+9*3+10*2)/(2+2+1+3+2)

جواب:

# include <iostream.h>

# include <conio.h>

void main()

{

 float nomreh,vahed,sum_nomreh=0,sum_vahed=0;

 for(int i=1;i<=5;i++)

 {

 cout<<"\nnomreh:";

 cin>>nomreh;

 cout<<"\nvahed:";

 cin>>vahed;

 sum_nomreh+=nomreh*vahed;

 sum_vahed+=vahed;

 }

 cout<<sum_nomreh/sum_vahed;

getch();

}

حلقه while:

while (شرط)

          دستور

یا

{دستورات}

دستور یا دستورات ذکر شده تا زمانی که شرط برقرار باشد، اجرا می شود.

 

مثال: نتیجه اجرای کد زیر چیست؟

int a=100,s=0;

while(a)

{

s+=a;

a--;

}

cout<<s;

جواب : 100+99+….1 چاپ می شود.

 

مثال: برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند و معکوس (وارون) آن را چاپ کند. مثلا اگر کاربر عدد 123 را وارد کند عدد 321 چاپ شود.

123è321

5432è2345

 

int n;

cout<<"\nenter ";

cin>>n;

int varoon=0;

while(n!=0)

{

          varoon=varoon*10 +n%10;

          n=n/10;

}

cout<<"\n"<<varoon;

برنامه ای بنویسید که عددی دریافت کند و در صورتی که آن عدد با وارونش برابر باشد yes و در غیر این صورت no چاپ کند.

1661èyes

6562èno

int n;

cout<<"\nenter 1 number: ";

cin>>n;

int copyn=n;

int varoon=0;

while(n!=0)

{

          varoon=varoon*10 +n%10;

          n=n/10;

}

if (copyn==varoon)

cout<<"\nYes";

else

cout<<"\nNo";

 

سوال : برنامه ای بنویسید که همه اعداد پالندروم (آیینه ای) زیر 1000 را چاپ کند.

1,2,3,…9,11,22,33,…,99,101,111,121,…191,999

 

جواب:

int n;

int varoon;

for(int i=1;i<=1000;i++)

{

    n=i;

   varoon=0;

          while(n!=0)

          {

          varoon=varoon*10 +n%10;

          n=n/10;

          }

          if (i==varoon)

          cout<<i<<"\t";

 }

مثال: انتخاب یک عدد تصادفی و تا وقتی که کاربر آن عدد را درست حدس نزده با راهنمایی های کمتر یا بیشتر به او کمک کند.

# include <iostream.h>

# include <conio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

{

randomize();

int x=random(100);

int hads=-1;

int count=0;

while (hads!=x)

{

          cout<<"\n enter your guess:";

          cin>>hads;

count++;

          if (hads<x)

                   cout<<"\nenter greater number";

          else if (hads>x)

cout<<"\nenter smaller number:";

}

cout<<"\n u win after "<<count <<" trying";

 

 

 getch();

}

دانلود فایل مثال ها

(*.cpp)