X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

دستور زبان - SQL Syntax

جداول پایگاه داده

یک پایگاه داده اغلب شامل یک یا چند جدول میباشد .هر جدول با نامی شناخته می شود مثلا(customers”","order") و جداول شامل اطلاعاتی هستند که در آنها ثبت شده است ویا بعدا ثبت می شود.
جدول زیر مثالی است با نام "person"

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

جدول بالا شامل 3 رکورد  اطلاعاتی  (برای هر  شخص یک ردیف) و5 ستون (P_Id,LastName, FirstName , Address, City) میباشد.

گزاره های SQL

بیشتر اعمالی  که شما در پایگاه داده  به آنها احتیاج دارید تا انجامشان دهید با گزاره های SQL انجام میشود.
گزارۀ SQL  زیرتمام رکورد های اطلاعاتی موجود در جدول  "persons" را انتخاب میکند.
SELECT * FROM Persons
ما سعی داریم دراین خود آموز تمام گزاره های مختلف  SQL را به شما آموزش دهیم.
راستی بخاطر بسپارید که...
SQL  تفاوتی بین حروف بزرگ یا کوچک قائل نیست!! یعنی select=SELECT .

سمی کلن (ویرگول نقطه!!) بعد از گزاره های SQL ؟...

بعضی از سیستم های مدیریت پایگاه داده به سمی کلن در انتهای گزاره های SQL احتیاج دارند.
سمی کلن راهی استاندارد است برای جدا کردن گزاره های  SQL درسیستم های پایگاه داده ای که اجازه اجرای  بیش از یک گزاره SQL در آنها برای سرویس گرفتن از سرویس دهنده وجود دارد
در کار با MS ACCESS, SQL SERVER 2000 هیچ احتیاجی به استفاده از سمی کلن نمیباشد اما در برخی از سیستم های پایگاه داده ای ما مجوریم از سمی کلن استفاده کنیم.

SQL,DML and DDL

SQL  را میتوان به 2 قسمت تقسیم کرد : (DML,DATA MANIPULATION LANGUAGE) زبان دستکاری داده هاو (DDL ,DATA DEFINITION LANGUAGE) زبان تعریف داده ها.

فرم برخی دستورات  DML قسمتی از SQL عبارت است از:

SELECT : اطلاعات را از پایگاه داده بیرون میکشد
UPDATE: اطلاعات موجود را بروزرسانی میکند
DELETE: اطلاعات را از پایگاه داده حذف میکند
INSERT INTO: اطلاعات جدید را وارد پایگاه داده میکند
قسمست دیگر SQL یعنی DDL اجازۀ ساخت و یاحذف جداول پایگاه داده را میدهد و همچنین زیروندهایی تعریف میکند(کلیدهایی) که موجب ارتباط بین جداول می شود و موجب محدودیت هایی در این رابطه می گردد.

مهمترین گزاره های DDL  در SQL  عبارتند از:

CREATE DATABASE: پایگاه داده جدید میسازد.
ALTER DATABASE: امکان تغییر در پایگاه داده را می دهد.
CREATE TABLE: امکان ساختن جدول جدید را می دهد.
ALTER TABLE: امکان تغییر در جداول را ایجاد میکند.
DROP TABLE: امکان حذف جدول را می دهد.
CREATE INDEX: ساختن یک شاخص( کلیدهای جستجو).
DROP INDEX: حذف شاخص.


صفحه قبل| صفحه بعد