X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

عملگرهای AND و OR در SQL

عملگرهای AND  و OR

عملگر AND  رکورد اطلاعاتی را نمایش میدهد که هم شرط اول و هم شرط دوم برقرار باشد.
عملگر OR رکورد اطلاعاتی را نمایش میدهد که هریک از شروط اول یا دوم برقرار باشد.

مثالی برای  AND:

نام جدول PERSON  است:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger


حالا میخواهیم فقط شخصی را از جدول انتخاب کنیم که نامش TOVE و (AND) نام خانوادگیش Svendson باشد.
از دستور زیر استفاده میکنیم:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName='Tove'
AND LastName='Svendson'

نتیجه به شکل زیر میباشد.

P_Id LastName FirstName Address City
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

 

مثالی برای OR:

حالا میخواهیم شخصی را از جدول انتخاب کنیم که نامش ola یا tove  باشد برای اینکار از دستور زیر استفاده میکنیم.                                                                   

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName='Tove'OR
FirstName='Ola'

نتیجه به شکل زیر می باشد.

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes


ترکیب AND  و OR :

شما میتوانید دو عملگر AND  و OR  را با هم ترکیب کنید، فقط برای اینکار کافیست از پرانتز استفاده کنید.
حال میخواهیم شخصی را با نام خانوادگی Svendson و(AND) نام OLA  یا(OR)  TOVE  از جدول انتخاب کنیم.

SELECT * FROM Persons WHERE
LastName='Svendson'
AND (FirstName='Tove' OR FirstName='Ola')

با استفاده از دستوربالا  به نتیجه زیر میرسیم

P_Id LastName FirstName Address City
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

 


صفحه قبل| صفحه بعد