X
تبلیغات
زولا

برنامه نویسان کامپیوتر

این وب سایت به منظور استفاده دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی کرج ایجاد شده

SQL - عبارت RIGHT JOIN

این دستور ردیف های خوانده شده را از جدول شماره 2 یعنی جدول سمت راست برمیگرداند حتی اگر هیچ همخوانی با جدول شماره 1 یعنی جدول سمت چپ نداشته باشد.
به دستور زیر دقت کنید

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

این دستور در برخی از پایگاه داده ها به صورت RIGHT OUTER JOIN استفاده میشود.
مثال : جدول" PERSON"

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

جدول"ORDER"

O_Id OrderNo P_Id
1 77895 3
2 44678 3
3 22456 1
4 24562 1
5 34764 15


حالا ما دو جدول بالا را به هم مرتبط میکنیم و با توجه به ترتیبشان در جدول دیگر مینویسیم.
از عبارت زیر بهره میگیریم:

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
RIGHT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

و نتیجه:

LastName FirstName OrderNo
Hansen Ola 22456
Hansen Ola 24562
Pettersen Kari 77895
Pettersen Kari 44678
    34764صفحه قبل| صفحه بعد